ارزش ها

شركت ساختماني توسعه رفاه پرديس جهت نيل به اهداف خود ارزش هايي را تعريف و نهادينه نموده است:

- مشتري مداري همه جانبه

- تعهد و پذيرش مسئوليت

- شفافيت اطلاعاتي در كليه سطوح شركت

- صداقت و احترام

- رعايت اصول ايمني و زيست محيطي

- نظم و انضباط

- افزايش بهره وري نيروي انساني و ارتقاء توانمندي آن ها

- هم گامي با خواست ها و نيازهاي صاحبان سهام

- يابندگي خلاقيت و نوآوري در حوزه ساخت و ساز