اطلاعات کلی

شرکت توسعه رفاه پردیس به شماره ثبت 40871 و کد اقتصادی 411389165336 به تاریخ ثبت 90/03/22 رسید است.

اعضاء هیات مدیره و مدیریت عامل شرکت بشرح ذیل می باشد.

1- آقای محمد رحمانی خلیلی رئیس هیات مدیره   سوابق اجرایی
2-  آقای مهندس داریوش کهریزی مدیرعامل   سوابق اجرایی
3- آقای خسرو شیرزادی عضو هیات مدیره   سوابق اجرایی
4- آقای ایوب قنبری عضو هیات مدیره    سوابق اجرایی
     

       
دفتر مرکزی شرکت شامل 18 نفر اصلی که شامل بخشهای اداری و مالی، مهندسی و تدارکات و مدیریت دفتر می باشد.
شرکت با هدف گذاری فعالیت در پروژه های ساختمانی بانک فعالیت می نماید.