مدیران

اعضاء هیئت مدیره و مدیریت عامل شرکت بشرح ذیل می باشد:

1- آقای محمد رحمانی خلیلی رئیس هیئت مدیره   سوابق اجرایی
2- آقای اردشیر آرش نائب رئیس هیئت مدیره   سوابق اجرایی
3- آقای کاظم عسگری ذاکری عضو هیئت مدیره    سوابق اجرایی
4-  آقای داریوش کهریزی مدیرعامل   سوابق اجرایی

دفتر مرکزی شرکت شامل 18 نفر اصلی که شامل بخشهای اداری و مالی، مهندسی و تدارکات و مدیریت دفتر می باشد.

شرکت با هدف گذاری فعالیت در پروژه های ساختمانی بانک فعالیت می نماید.