فعالیت شرکت

موضوع فعالیت
شرکت توسعه رفاه پردیس (TRP) با موضوع ذیل در اداره امور ثبت شرکتها به تصویب و تشکیل رسیده است

( موضوع شرکت )
در اهداف سازمانی شرکت مشارکت در ساخت رمایه گزاریهای ساختمانی و ساخت و ساز، همکاری در بازسازی و نوسازی ساختمانهای جنبی و اداری بانک رفاه کارگران بوده و افق آتی شرکت دریافت تائیدیه های سازمانهای نظیر مرکز تحقیقات مسکن، سازمان مدیریت و برنامه ریزی دریافت گواهینامه های بین المللی، عضویت در مجامع و سندیکاهای تخصصی مدنظر می باشد.
ساخت مجتمع های تجاری و اداری، مجتمع های مسکونی، مجتمع های صنعتی  جز اهداف آتی شرکت می باشد.