چشم انداز و ماموریت

شركت توسعه رفاه پرديس در نظر دارد در افق چشم انداز خود تا سال 1400 ضمن ارتقاء كيفي و كمي وضعيت موجود، با تكيه بر خلاقيت و نوآوري، كار گروهي و استفاده بهينه از امكانات و نيروهاي خود در جهت افزايش بهروري و پويايي با هدف ارزش آفريني براي سرمايه گذاران و مشتريان و ارتقا سطح عملكرد ساختمان هاي بانك رفاه اهتمام بورزد. همچنين معرفي خود به عنوان شركتي تخصصي و پيشرو در جهت ارائه خدمات فني و مهندسي و ايجاد ساختار مناسب، صنعتي سازي و حمايت از كالا و نيروي ايراني از ديگر چشم اندازهاي اين شركت مي باشد.

سرمايه گذاري و مشاركت با سازمان ها و نهادهاي واجد شرايط به منظور كاهش ريسك، تأمين مالي پروژه و امكان انتقال تكنولوژي و تجربيات ، طراحي، برنامه ريزي و ساخت در حوزه هاي عمراني و بازرگاني ضمن بهره گيري از تكنولوزي روز دنيا با مديريتي نظام مند و ساختارمالي منسجم در راستاي جلب حداكثري رضايت كارفرمايان و بهينه سازي هزينه ها از ماموريت هاي اين شركت مي باشد.

اين شركت در نظر دارد در زمينه كاري مربوطه، خود را جزء بهترين شركت هاي فعال با ايجاد فرصتهاي شغلي و جذب نيروهاي متخصص به همراه ارتقا و اشاعه دانش سازماني از طريق آموزش هاي هدفمند، با حفظ اصلسرمايه و ارتقاي منافع سهامداران در راستاي سياست هاي بانك و آباداني كشور بكوشد.