راه و ابنیه

پروژه های عمرانی منجر به ساخت ساختمانهای اداری تجاری نبوده و آماده سازیهای سایت، راه، پل و سازه های عمرانی نیز جز فعالیتها و علاقمندیهای اجرایی این شرکت می باشد.

در این راستا ضمن پیگیری دریافت رتبه بندی های تخصصی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سایر گواهینامه های معتبر دیگر نیز می باشیم.