پروژه ساختمان اداره امور شعب شمال تهران(قلهک)

ساختمان اداره امور شعب شمال تهران با توجه به مشکلات عدیده ای در اجرای سیستم پایدارسازی گود و تغییرات متعدد روش پایدارسازی مهار متقابل و اجرای دیوار برشی در حال انجام می باشد و در حال حاضر در مرحله اجرای فونداسیون قرار دارد. 

مشخصات اجمالی پروژه به شرح ذیل می باشد:

مساحت زیر بنا بیش از 6000متر مربع در16طبقه

شامل 1طبقه تجاری

46.68% پیشرفت فیزیکی