فاز 4 بهسازی واحدهای مجتمع رفاهی بابلسر

 در راستای رفع نیاز سنجی های صورت پذیرفته توسط  کارفرمای محترم جهت بهسازی 48 واحد بال غربی مجتمع رفاهی بابلسر طی جلسه ای با حضور ریاست محترم پروژه اداره املاک بانک رفاه و مدیرعامل محترم و عوامل شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس آغاز گردید و در حال حاضر موارد تخریب و جمع آوری تجهیزات پروژه وفق برنامه زمانبندی در حال انجام می باشد.

 

مشخصات اجمالی پروژه به شرح ذیل می باشد:

تاریخ عقد قرارداد 99/06/24

مدت پیمان 120 روز

مساحت زیربنا 3960 مترمربع

تعداد واحد ها 48 واحد