پروژه ساختمان شعبه میدان جهاد

 با توجه به عقد قرارداد با اداره مهندسی ساختمان بانک رفاه مراحل تخریب ساختمان و آماده سازی جهت اجرای فونداسیون سازه الحاقی در حال انجام می باشد.

 

مشخصات اجمالی پروژه به شرح ذیل می باشد:

تاریخ عقد قرارداد 99/06/23

مساحت زمین 233/5 مترمربع

مساحت ساختمان موجود 105 مترمربع

کل مساحت ساختمانی توسعه یافته 82 مترمربع

کل مساحت 187 مترمربع

مدت پیمان 5 ماه