پروژه ساختمان سهیل

 این پروژه با هدف سرمایه گذاری تعریف شده و نقشه های معماری در سامانه شهرداری بارگذاری و تایید نقشه ها به اتمام رسیده است. در حال حاضر در مرحله تایید کمیسون نما و تایید شهرداری جهت اخذ جواز ساختمانی می باشد.