عضویت در کانال تگرام

پروژه ولیعصر

پروژه ولیعصر واقع بر پلاک های 1096 و 42348 فرعی از اصلی 70 واقع در پایینتر از میدان ونک خیابان ولیعصر جنب ساختمان بانک رفاه کارگران و با توجه به نیاز سنجی صورت گرفته اداره محترم املاک بانک رفاه کارگران جهت اخذ مجوز ساخت شهرداری واگذار گردید پس از پیگیریهای به عمل آمده و رفع تمامی موانع موجود دستور نقشه با تراکم قانونی 460%اخذ گردید و با هماهنگی اداره محترم ساختمان نسبت به بررسی صلاحیت مشاور طراح پروژه از بین مشاوران بنام طراح مشاور طراح پروژه انتخاب گردید.
در حال حاضر و با توجه به نظر مستقیم اعضائ محترم مدیریتی بانک رفاه جهت تراکم 700%اخذ فیش های مربوطه در حال رایزنی با مشاور ابلاغی می باشد.

مشخصات اجمالی پروژه به شرح ذیل می باشد:

پروانه قانونی 460%

پروانه مورد توجه بانک 700%