مطالب

بازدید جناب آقای سلیمانی راد سرپرست محترم شرکت از پروژه اداره امور شعب شمال تهران (قلهک) 

طی بازدید مورخ 99/05/04 که با حضور جناب آقای سلیمیان مدیر محترم اداره امور پشتیبانی و جناب آقای مهندس وثوق ریاست محترم اداره مهندسی ساختمان بانک رفاه و همچنین ریاست هیئت مدیره و سرپرست محترم شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس از پروژه صورت پذیرفت، پیشرفت عملیات اجرایی در جبهه های مختلف پروژه مورد بررسی قرار گرفت و درباره راهکارهای تسریع روند اجرایی پروژه بحث و تبادل نظر شد.