مطالب

روند اجرایی اخذ پروانه پروژه ساختمان شماره 2 ولیعصر

با عنایت به عقد الحاقیه قرارداد با کارفرما (بانک رفاه کارگران) مورخ 99/05/05 در محل اداره مهندسی ساختمان، جلسه ای برگزار و موضوع برگه های تعهد طراحی معماری سازه، مکانیک ، برق پروژه و همچنین نظارت از طرف سازمان نظام مهندسی مطرح و تصمیم گیری شد.