مطالب

دیدار سرپرست محترم شرکت با جناب آقای دکتر للـه گانی مدیرعامل محترم بانک رفاه کارگران

در این دیدار جناب آقای سلیمانی راد سرپرست محترم شرکت گزارشی از وضعیت پروژه های در حال اجرا و همچنین برنامه های آتی شرکت در زمینه های مختلف ارائه و از محضر ایشان خواستار حمایت از برنامه های در دست اجرا شده و خوشبختانه جناب آقای دکتر لـله گانی ضمن استقبال از پروژه های شرکت به پرسنل مجموعه قول های مساعدی را برای بهبود وضعیت موجود عنایت داشتند.