مطالب

بازدید و جلسه کارگاهی پروژه قلهک

 جلسه ای با حضور ریاست محترم اداره مهندسی ساختمان و مهندسین کارفرمای محترم و سرپرست محترم شرکت با همراهی ریاست محترم هیئت مدیره در محل پروژه قلهک با موضوع بررسی روند اجرایی و مشکلات آن منعقد گردید.