مطالب

 اهم فعالیت های انجام شده پروژه ساختمان سهیل

در حال حاضر نقشه های معماری در سامانه شهرداری بارگزاری شده و مراحل تایید نقشه ها به اتمام رسیده است از طرفی با توجه به قوانین جدید شهرداری و لزوم برگزاری کمیته نما با هماهنگی به عمل آمده طرح های 3 بعدی و نقشه های نمای اصلی آماده شده و مراحل طراحی نمای فرعی و نمای شب در دست اقدام می باشد لذا پس از تکمیل نماها مراتب به صورت دفترچه ای آماده و جهت دفاع در کمیته نما به شهرداری ارائه خواهد شد.

 همزمان با انجام مراحل فوق، عقد قرارداد و ارائه برگه های تعهد نظارت 3 رشته به انجام رسیده و ثبت برگه های تعهد ایشان در دست اقدام می باشد.