مطالب

 برگزاری اولین جلسه فاز جدید عملیات بهسازی پروژه بابلسر

جلسه مقدماتی تحویل پروژه با حضور ریاست محترم اداره املاک بانک رفاه آقای میرزایی و مدیر پروژه محترم بانک رفاه آقای محسنی و ریاست محترم مجتمع رفاهی بابلسر آقای ابراهیم نژاد و مدیرعامل محترم شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس آقای سلیمانی راد و مدیر پروژه آقای آژیده در محل پروژه برگزار گردید و هماهنگی های لازم در این خصوص صورت پذیرفت.