مطالب

بازدید جناب آقای سلیمانی راد مدیرعامل محترم شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس مورخ 99/07/14 از روند اجرایی پروژه ساختمان شعبه میدان جهاد بانک رفاه کارگران

 

مشخصات اجمالی پروژه به شرح ذیل می باشد:

تاریخ عقد قرارداد 99/06/23

مساحت زمین 233/5 مترمربع

مساحت ساختمان موجود 105 مترمربع

کل مساحت ساختمانی توسعه یافته 82 مترمربع

کل مساحت 187 مترمربع

مدت پیمان 5 ماه