مطالب

با عنایت به درخواست مدیریت شعب استان خراسان شمالی بانک رفاه، در جهت افزایش ارتقاء همکاری های مستمر سازمان علوم پزشکی استان طی جلسه ای مورخ 99/07/14 با حضور  رؤساء محترم علوم پزشکی و مدیریت محترم خراسان شمالی بانک رفاه و جناب آقای رحمانی خلیلی ریاست محترم هیأت مدیره و جناب آقای دکتر آرش عضو محترم هیأت مدیره شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس نیازسنجی پروژه و تامین مالی و زمانبندی کار مورد بررسی قرار گرفت و تفاهمات اولیه در این خصوص صورت پذیرفت.