بازديد مديرعامل شركت از پروژه ساختمان شعبه ميدان جهاد

شركت ساختماني توسعه رفاه پرديس

بازديد مديرعامل شركت از پروژه ساختمان شعبه ميدان جهاد

بازديد مديرعامل شركت از پروژه ساختمان شعبه ميدان جهاد

بازدید جناب آقای سلیمانی راد مدیرعامل محترم شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس مورخ 99/07/14 از روند اجرایی پروژه ساختمان شعبه میدان جهاد بانک رفاه کارگران

مشخصات اجمالی پروژه به شرح ذیل می باشد:

تاریخ عقد قرارداد 99/06/23

مساحت زمین 233/5 مترمربع

مساحت ساختمان موجود 105 مترمربع

کل مساحت ساختمانی توسعه یافته 82 مترمربع

کل مساحت 187 مترمربع

مدت پیمان 5 ماه

Enter your keyword