بازدید آقای سلیمانی راد از پروژه اداره امورشعب شمال تهران(قلهک)

شركت ساختماني توسعه رفاه پرديس

بازدید آقای سلیمانی راد از پروژه اداره امورشعب شمال تهران(قلهک)
بازدید آقای سلیمانی راد از پروژه اداره امورشعب شمال تهران(قلهک)
بازدید آقای سلیمانی راد از پروژه اداره امورشعب شمال تهران(قلهک)
بازدید آقای سلیمانی راد از پروژه اداره امورشعب شمال تهران(قلهک)
بازدید آقای سلیمانی راد از پروژه اداره امورشعب شمال تهران(قلهک)
بازدید آقای سلیمانی راد از پروژه اداره امورشعب شمال تهران(قلهک)
بازدید آقای سلیمانی راد از پروژه اداره امورشعب شمال تهران(قلهک)
بازدید آقای سلیمانی راد از پروژه اداره امورشعب شمال تهران(قلهک)

بازدید آقای سلیمانی راد از پروژه اداره امورشعب شمال تهران(قلهک)

در تاریخ 1400/03/17 جناب آقای سلیمانی راد مدیرعامل محترم شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس از پروژه قلهک بازدید نمودند. در این بازدید ایشان ضمن خسته نباشید و تشکر از کارکنان، دستور تحویل موقت پروژه را در اوایل تیرماه به عوامل اجرایی تأکید کردند.

Enter your keyword