بازدید از پروژه کارگزاری بانک رفاه

شركت ساختماني توسعه رفاه پرديس

بازدید از پروژه کارگزاری بانک رفاه
بازدید از پروژه کارگزاری بانک رفاه
بازدید از پروژه کارگزاری بانک رفاه

بازدید از پروژه کارگزاری بانک رفاه

در تاریخ 1401/05/02، جناب آقای مهندس کاظمی عضو محترم هیأت مدیره و آقای مهندس رحیمی قائم مقام مدیرعامل از پروژه کارگزاری بانک رفاه کارگران بازدید نموده و در جریان روند اجرایی آن قرار گرفتند.

 

 

Enter your keyword