بازدید جناب آقای سلیمانی راد از پروژه اداره امور شعب شمال تهران (قلهک)

شركت ساختماني توسعه رفاه پرديس

بازدید جناب آقای سلیمانی راد از پروژه اداره امور شعب شمال تهران (قلهک)
بازدید جناب آقای سلیمانی راد از پروژه اداره امور شعب شمال تهران (قلهک)

بازدید جناب آقای سلیمانی راد از پروژه اداره امور شعب شمال تهران (قلهک)

در تاریخ 99/04/22 جناب آقای سلیمانی راد سرپرست محترم به همراه جناب آقای رحمانی خلیلی ریاست محترم هیئت مدیره شرکت ساختمانی از پروژه بازدید به عمل آوردند و از روند اجرایی و مشکلات و همچنین پیشرفت فیزیکی پروژه مطلع شدند و پیرو نظر جناب آقای مهندس رئوفی مدیر محترم پروژه در حال حاضر پیشرفت فیزیکی پروژه 68 درصد می باشد و لذا اهتمام مجموعه جهت تکمیل پروژه تا پایان سال جاری می باشد.

Enter your keyword