بازدید ریاست محترم هیأت مدیره بانک رفاه از پروژه قلهک

شركت ساختماني توسعه رفاه پرديس

بازدید ریاست محترم هیأت مدیره بانک رفاه از پروژه قلهک
بازدید ریاست محترم هیأت مدیره بانک رفاه از پروژه قلهک
بازدید ریاست محترم هیأت مدیره بانک رفاه از پروژه قلهک
بازدید ریاست محترم هیأت مدیره بانک رفاه از پروژه قلهک

بازدید ریاست محترم هیأت مدیره بانک رفاه از پروژه قلهک

مورخ  1400/03/20 آقای فرخ نژاد ریاست محترم هیأت مدیره با همراهی آقایان اسکندری معاون محترم مدیرعامل در امور پشتیبانی و طالبی مدیر محترم پشتیبانی و نورا ریاست محترم اداره مهندسی ساختمان بانک رفاه کارگران از پروژه قلهک بازدید و از میزان درصد پیشرفت مطلع گردیدند. موانع احتمالی برای بهره برداری بررسی و در نهایت از اقدامات مثبت صورت گرفته در پروژه از دست اندرکاران و عوامل اجرایی تقدیر و تشکر نمودند.

Enter your keyword