برگزاری جلسه با اداره سرمایه گذاری و امور مجامع شرکتها بانک رفاه

شركت ساختماني توسعه رفاه پرديس

برگزاری جلسه با اداره سرمایه گذاری و امور مجامع شرکتها بانک رفاه
برگزاری جلسه با اداره سرمایه گذاری و امور مجامع شرکتها بانک رفاه
برگزاری جلسه با اداره سرمایه گذاری و امور مجامع شرکتها بانک رفاه
برگزاری جلسه با اداره سرمایه گذاری و امور مجامع شرکتها بانک رفاه
برگزاری جلسه با اداره سرمایه گذاری و امور مجامع شرکتها بانک رفاه

برگزاری جلسه با اداره سرمایه گذاری و امور مجامع شرکتها بانک رفاه

جلسه ای مورخ 1401/06/27 با حضور مدیرعامل، اعضاء محترم هیأت مدیره، حراست شرکت، اداره سرمایه گذاری، اداره نظارت بر شرکت ها، اداره امورمالی بانک رفاه در محل شرکت برگزار گردید. در این جلسه گزارشات 4 ماهه سالجاری شرکت پیرامون وضعیت سودآوری، عملکرد، کنترل داخلی، بهره وری و مدیریت منابع مالی و انسانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

Enter your keyword