برگزاری جلسه هم اندیشی مدیران بانک رفاه

شركت ساختماني توسعه رفاه پرديس

برگزاری جلسه هم اندیشی مدیران بانک رفاه

برگزاری جلسه هم اندیشی مدیران بانک رفاه

در تاریخ 1400/04/23 جلسه مجازی هم اندیشی مدیران بانک رفاه کارگران با حضور جناب آقای سلیمانی راد مدیرعامل محترم شرکت برگزار گردید.

Enter your keyword