برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1401/12/29

شركت ساختماني توسعه رفاه پرديس

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1401/12/29
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1401/12/29
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1401/12/29
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1401/12/29
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1401/12/29
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1401/12/29
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1401/12/29
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1401/12/29
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1401/12/29
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1401/12/29

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1401/12/29

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس(سهامی خاص) برای سال مالی منتهی به 1401/12/29 در روز سه شنبه 13 تیر ماه 1402 در سالن کنفرانس ساختمان آرارات بانک رفاه کارگران به ریاست جناب آقای طرزی مدیر امور مالی بانک رفاه کارگران و با حضور اکثریت سهامداران برگزار گردید. در ابتدای جلسه گزارش حسابرس و بازرس قانونی قرائت و پس از ارائه پاسخ های لازم در مورد بندهای حسابرسی، گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع توسط اعضای محترم هیأت مدیره تشریح و برنامه های آتی شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نهایتاً صورتهای مالی شرکت توسط اعضای مجمع عمومی عادی سالانه مصوب گردید .

Enter your keyword