برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس

شركت ساختماني توسعه رفاه پرديس

برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس
برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس

برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس

جلسه تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس، با حضور ریاست محترم اداره سرمایه گذاری و امور مجامع شرکتها بانک رفاه کارگران و اعضاء هیأت مدیره مورخ 1401/03/17 برگزار گردید. در این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از زحمات آقای سلیمانی راد، جناب آقای نوری به عنوان مدیرعامل شرکت معرفی و حکم انتصاب وی تقدیم ایشان گردید.

Enter your keyword