تحویل قطعی پروژه شعبه میدان جهاد

شركت ساختماني توسعه رفاه پرديس

تحویل قطعی پروژه شعبه میدان جهاد
تحویل قطعی پروژه شعبه میدان جهاد

تحویل قطعی پروژه شعبه میدان جهاد

با توجه به اتمام دوره تضمین طی جلسه ای با حضور آقای کاظمی عضو محترم هیأت مدیره و آقای رحیمی قائم مقام مدیرعامل و آقای گلماهی مدیر فنی و آقای محمودی مسئول حراست شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس و با حضور نمایندگان اداره مهندسی ساختمان و اداره امور شعب منطقه 3 بانک رفاه، برگزار و پروژه به کارفرما تحویل قطعی گردید.

Enter your keyword