تحویل موقت پروژه اداره امورشعب شمال تهران (قلهک)

شركت ساختماني توسعه رفاه پرديس

تحویل موقت پروژه اداره امورشعب شمال تهران (قلهک)
تحویل موقت پروژه اداره امورشعب شمال تهران (قلهک)
تحویل موقت پروژه اداره امورشعب شمال تهران (قلهک)
تحویل موقت پروژه اداره امورشعب شمال تهران (قلهک)
تحویل موقت پروژه اداره امورشعب شمال تهران (قلهک)
تحویل موقت پروژه اداره امورشعب شمال تهران (قلهک)
تحویل موقت پروژه اداره امورشعب شمال تهران (قلهک)

تحویل موقت پروژه اداره امورشعب شمال تهران (قلهک)

جلسه تحویل موقت پروژه اداره امورشعب شمال تهران برگزار گردید. در اين مراسم كه با حضور مديرعامل و اعضاء هیأت مدیره شرکت و ریاست اداره مهندسی ساختمان بانک رفاه و معاونت اداره امور شعب شمال تهران و اداره پشتیبانی در محل کارگاه تشکیل شد، از پروژه بازدید و تحویل موقت گردید.

Enter your keyword