تحویل موقت پروژه بهسازی ساختمان کارگزاری بانک رفاه

شركت ساختماني توسعه رفاه پرديس

تحویل موقت پروژه بهسازی ساختمان کارگزاری بانک رفاه
تحویل موقت پروژه بهسازی ساختمان کارگزاری بانک رفاه
تحویل موقت پروژه بهسازی ساختمان کارگزاری بانک رفاه
تحویل موقت پروژه بهسازی ساختمان کارگزاری بانک رفاه
تحویل موقت پروژه بهسازی ساختمان کارگزاری بانک رفاه
تحویل موقت پروژه بهسازی ساختمان کارگزاری بانک رفاه
تحویل موقت پروژه بهسازی ساختمان کارگزاری بانک رفاه

تحویل موقت پروژه بهسازی ساختمان کارگزاری بانک رفاه

جلسه تحویل موقت پروژه بهسازی ساختمان کارگزاری بانک رفاه کارگران برگزار گردید. در اين مراسم كه با حضور آقای دکتر نوری مديرعامل و تیم فنی شرکت ساختمانی توسعه رفاه و اعضای هیأت مدیره و حراست کارگزاری بانک رفاه تشکیل گردید طی بازدید به عمل آمده از محل پروژه، گزارشی از روند پیشرفت پروژه تا تحویل و کارکرد کلی ارائه گردید و نهایتا پروژه به کارفرما تحویل موقت گردید.

Enter your keyword