تحویل پروژه اداره امور شعب قزوین بانک رفاه

شركت ساختماني توسعه رفاه پرديس

تحویل پروژه اداره امور شعب قزوین بانک رفاه
تحویل پروژه اداره امور شعب قزوین بانک رفاه
تحویل پروژه اداره امور شعب قزوین بانک رفاه
تحویل پروژه اداره امور شعب قزوین بانک رفاه
تحویل پروژه اداره امور شعب قزوین بانک رفاه

تحویل پروژه اداره امور شعب قزوین بانک رفاه

پیرو جلسه مورخ 1401/05/23 با حضور جناب آقای کاظمی عضو محترم هیأت مدیره و آقای رحیمی قائم مقام مدیرعامل و آقای کروبی مدیرپروژه و آقای گلماهی مدیرفنی، پروژه اداره امورشعب قزوین جهت آغاز بکار تحویل شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس گردید.

Enter your keyword