تحویل پروژه باشگاه مشتریان بانک رفاه و شعبه آرارات

شركت ساختماني توسعه رفاه پرديس

تحویل پروژه باشگاه مشتریان بانک رفاه و شعبه آرارات
تحویل پروژه باشگاه مشتریان بانک رفاه و شعبه آرارات

تحویل پروژه باشگاه مشتریان بانک رفاه و شعبه آرارات

مورخ 1401/05/26 پروژه باشگاه مشتریان بانک رفاه و شعبه آرارات با حضور آقای دکتر نوری مدیرعامل و آقای کاظمی هیأت مدیره و آقای گلماهی مدیرفنی شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس جهت شروع عملیات تحویل گرفته شد.

Enter your keyword