مراسم معارفه آقاي رحيم سليماني راد به عنوان سرپرست

شركت ساختماني توسعه رفاه پرديس

مراسم معارفه آقاي رحيم سليماني راد به عنوان سرپرست
مراسم معارفه آقاي رحيم سليماني راد به عنوان سرپرست
مراسم معارفه آقاي رحيم سليماني راد به عنوان سرپرست

مراسم معارفه آقاي رحيم سليماني راد به عنوان سرپرست

در روز چهارشنبه هجدهم تیرماه 1399، با حضور آقای دکتر کشوری ریاست محترم اداره سرمایه گذاری و امور مجامع شرکت های بانک رفاه کارگران و اعضاء هیئت مدیره شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس، طی مراسمی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات جناب آقای مهندس کهریزی و خیر مقدم و خوش آمد گویی به جناب آقای رحیم سلیمانی راد، ایشان به عنوان سرپرست جدید شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس معرفی و حکم انتصاب وی توسط آقایان دکتر کشوری و رحمانی خلیلی و آرش تقدیم ایشان گردید.

 

 

Enter your keyword