معارفه جناب آقای رحیمی به عنوان قائم مقام مدیرعامل

شركت ساختماني توسعه رفاه پرديس

معارفه جناب آقای رحیمی به عنوان قائم مقام مدیرعامل

معارفه جناب آقای رحیمی به عنوان قائم مقام مدیرعامل

طی جلسه مورخ 1401/04/14 که با حضور جناب آقای دکتر نوری مدیرعامل شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس و اعضاء محترم هیأت مدیره شرکت برگزار گردید،  ضمن خیر مقدم و خوش آمد گویی به جناب آقای بابک رحیمی طی حکمی ایشان به سمت قائم مقام مدیرعامل شرکت منصوب و معرفی گردیدند.

 

Enter your keyword