بازدید از پروژه بهسازی ساختمان کارگزاری بانک رفاه

شركت ساختماني توسعه رفاه پرديس

بازدید از پروژه بهسازی ساختمان کارگزاری بانک رفاه
بازدید از پروژه بهسازی ساختمان کارگزاری بانک رفاه

بازدید از پروژه بهسازی ساختمان کارگزاری بانک رفاه

مورخ 1401/03/24 آقای دکتر نوری مدیرعامل محترم و آقای کاظمی هیأت مدیره محترم شرکت از پروژه بهسازی ساختمان کارگزاری بانک رفاه بازدید بعمل آوردند و ضمن بررسی پیشرفت پروژه، جلسه ای با حضور مدیرعامل کارگزاری بانک رفاه تشکیل گردید و  تعامل طرفین بر تسریع در روند اجرایی و تحویل پروژه قرار گرفت.

Enter your keyword