برگزاری مراسم معارفه سرپرست محترم شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس

شركت ساختماني توسعه رفاه پرديس

برگزاری مراسم معارفه سرپرست محترم شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس
برگزاری مراسم معارفه سرپرست محترم شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس
برگزاری مراسم معارفه سرپرست محترم شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس
برگزاری مراسم معارفه سرپرست محترم شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس
برگزاری مراسم معارفه سرپرست محترم شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس
برگزاری مراسم معارفه سرپرست محترم شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس

برگزاری مراسم معارفه سرپرست محترم شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس

جلسه معارفه سرپرست محترم شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس، با حضور معاونت محترم اداره سرمایه گذاری و امور مجامع شرکتها و ریاست اداره املاک بانک رفاه کارگران و اعضاء هیأت مدیره و مدیران شرکت مورخ 1401/12/16 برگزار گردید. در این مراسم جناب آقای محمد مهدوی به عنوان سرپرست جدید شرکت معرفی و حکم انتصاب وی تقدیم ایشان گردید.

Enter your keyword