طراحی اجرا و نظارت

شركت ساختماني توسعه رفاه پرديس

طراحی اجرا و نظارت طراحی اجرا و نظارت

طراحی اجرا و نظارت

این شرکت در پروژه های جاری خود نظیر هتل و ساختمان اداری و تجاری از روش های نوین EPC  و EPCF استفاده نموده و پروژه های پیمانکار و اجرایی خود را با رعایت استانداردهای اجرایی و فنی در همکاری با مهندسین مشاور محترم طراحی و اجرا نموده است.

بدیهی است بهره گیری از خدمات تخصصی شرکت های فعال در زمینه صنعت ساختمان و هدایت و جمع بندی توانمندیهای موجود این مجموعه را در ذیل به اهداف آتی شرکت یاری خواهد رساند.

Enter your keyword