مطالعات و سرمايه گذاري

شركت ساختماني توسعه رفاه پرديس

مطالعات و سرمايه گذاري مطالعات و سرمايه گذاري مطالعات و سرمايه گذاري

مطالعات و سرمايه گذاري

بررسی های اقتصادی و مالی پروژه های مربوط به ابنیه ساختمان و امکان سنجی های اقتصادی و اجرایی نیز از فعالیتهای شاخص این مجموعه می باشد ، این شرکت با رویکرد استفاده از توانمندیهای تخصصی در این زمینه نیز فعالیتهای انجام شده است.

Enter your keyword