مطالعات و سرمایه گذاری

بررسی های اقتصادی و مالی پروژه های مربوط به ابنیه ساختمان و امکان سنجی های اقتصادی و اجرایی نیز از فعالیتهای شاخص این مجموعه می باشد بدیهی است این شرکت با رویکرد استفاده از توانمندیهای تخصصی در این زمینه نیز فعالیتهای انجام شده است.

ادامه مطلب

طراحی اجرا و نظارت

این شرکت در پروژه های جاری خود نظیر هتل و ساختمان اداری و تجاری از روش های نوین EPCوEPCFاستفاده نموده و پروژه های پیمانکار و اجرایی خود را با رعایت استانداردهای اجرایی و فنی در همکاری با مهندسین مشاور محترم طراحی و اجرا نموده است.

ادامه مطلب

مدیریت طرح و اجرا

بررسی های اقتصادی و مالی پروژه های مربوط به ابنیه ساختمان و امکان سنجی های اقتصادی و اجرایی نیز از فعالیتهای شاخص این مجموعه می باشد بدیهی است این شرکت با رویکرد استفاده از توانمندیهای تخصصی در این زمینه نیز فعالیتهای انجام شده است.

ادامه مطلب

پروژه ها

گرگان

گرگان

ساختمان اداره امور شعب یزد

یزد

پروژه ساختمان اداری، تجاری تهران

آدرس:بلوار کشاورز نرسیده به میدان ولیعصر روبروی بیمارستان پارس

پروژه مشهد

آدرس: مشهد مقدس، خیابان امام رضا خیابان دانش شرقی 12، بین خیابان شهید رجب زاده 9 و 11، هتل شمشاد

پروژه اصفهان

پروژه ساختمان اداری، تجاری، سرپرستی اصفهان

پروژه اهواز

آدرس:اهواز_ضلع شمال غربی میدان شهداء.

پروژه تجاری مسکونی مرزداران

تهران-مرزداران(در حال انجام)

شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس

Refah Pardis Construction Development Co